Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT SLAGERIJ & TRAITEUR DONCKERS

Slagerij & Traiteur DONCKERS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

Als slagerij DONCKERS BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Slagerij & traiteur DONCKERS

Kruishuisstraat 111 - Turnhout

slagerijdonckers@gmail.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door slagerij DONCKERS ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

1: zonder registratie: je IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de website zo optimaal mogelijk aan je te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om onze website en onze dienstverlening aan jou te verbeteren. Uit deze gegevens kan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet worden achterhaald.

2: bij het inschrijven op onze nieuwsbrief: je voor- en achternaam, e-mail adres. Voor het toezenden van onze nieuwsbrief geef je bij het inschrijven van je mailadres op onze mailinglist expliciete, voorafgaande toestemming. 

3: via cookies: De website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Verderop in deze verklaring leggen we de bepalingen rondom het gebruik van cookies verder uit.

Slagerij & traiteur DONCKERS kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand artikel);

 • tijdens het gebruik van de website en je registratie voor de nieuwsbrief

 • bij het bezoeken van onze winkel

Doorgifte aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:​

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailing software Mailchimp of Wixx)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 
Slagerij DONCKERS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Slagerij DONCKERS van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

 

We kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 augustus 2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

 

COOKIES

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Zomer van Antwerpen en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.slagerijdonckers.be

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Zomer van Antwerpen maakt gebruik van de volgende Cookies:

 • Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.

 • Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

 • Analytische Cookies. Zomer van Antwerpen gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Op onze website vind je buttons naar onze Facebook-, Twitter-, Instagram- en Youtube-pagina's. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals Google Analytics cookies.